Damian Lisiewski

Polish Modern Expressionism

Paintings

Styl – w swojej sztuce lawiruję między wieloma stylami czerpiąc z nich inspirację. Od prostej Dwurnikowej kreski po dynamiczny niepokój wywołany chaotycznym ruchem pędzla Adriana Gheniego. Nie brakuje tu miejsca dla wyrazistego koloru, czerpię go ze współczesnego malarstwa amerykańskiego, gdzie barwy i tekstura obrazu odgrywa dużą rolę a sami twórcy nie boją się słowa maksymalizm. Często grube, wyraziste warstwy nakładane na obraz tworzą wrażenie wielowymiarowości i surowości. Do moich głównych inspiracji zaliczam tutaj Wyatt Mills czy Josepha Lee. Uwielbiam gdy poprzez teksturę obraz staje się wielowarstwowy, a wprawne ruchy pędzla nadają całości dynamizmu. Wszystko to staram się wykończyć realistyczną kreską.

Temat – malując przedstawiam swoje otoczenie, zestawiając je czasami w kontrastujące kompozycje. Opisuję miasto i człowieka w bardzo barwny sposób. Lubię zestawiać ze sobą czasami naiwne i dyskusyjne przedmioty. Tworząc pole do dyskusji na temat człowieka, jego figuratywności czy miasta. Optymistyczna forma moich prac tworzy pole do dyskusji dla martyrologicznego opisu Warszawy i Polski. Jest to też pole do pytań. Czy kolorowa i maksymalna forma wyrazu może być akceptowalna dla głównego nurtu sztuki niekomercyjnej?

Style – In my art, I switch between many styles. From the simple Dwurnik’s lines to the chaotic movement of Adrian Gheni’s brush. There is place for expressive colors as well, I draw it from contemporary American painting, where the colors and texture of the image play an important role and the artists are not afraid of the word maximalism. Often, thick, expressive layers applied to the image create an impression of multidimensionality and severity. My main inspirations here include Wyatt Mills and Joseph Lee. I love it when the texture makes the image multi-layered and skillful brush movements add dynamism to the whole image. I add realism and neat lines to all this. I finish all this with a neat, realistic line.


Subject – I present my surroundings combining them into contrasting compositions. I describe the city and the people in a very colorful way. I like to combine sometimes naive and controversial objects. Creating a field for discussion about man, his figurativeness or the city. The optimistic form of my works creates a field for discussion for the martyrological description of Warsaw and Poland. This is also an area for questions. Can a colorful and maximal form of expression be acceptable for non-commercial art?